Verantwoordelijke

AV School comm.v met maatschappelijke zetel te Boterstraat 58, 3120 Tremelo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid

Verklaring

AV School respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze website en/of gebruik maakt van onze diensten. Informatie die over u wordt verzameld, beperkt zich tot de gegevens die noodzakelijk zijn om u de gewenste service te kunnen bieden. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken.

Gegevensverwerking

AV School verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wanneert u deze zelf aan ons verstrekt via email of online formulier. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • adres
 • facturatiegegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • rijksregisternummer
 • hoe heeft u AV School leren kennen
 • uw boodschap aan AV School

Toepassingsgebied

AV School gebruikt deze persoonsgegevens voor:

 • het beheren van deze website
 • het verlenen van de toegang tot onze diensten
 • het posten van uw informatie indien u daar in heeft toegestemd
 • het leveren van diensten die u ons aankocht of wenst aan te kopen
 • het bijhouden van de boekhouding
 • het versturen van berichten, offertes en facturen
 • het versturen van nieuwsbrieven indien u daar in heeft toegestemd
 • het ontvangen van uw betalingen
 • het verbeteren van onze diensten
 • het bijhouden van statistieken

Verstrekking aan derden

AV School verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Of wanneer enige wettelijke bepaling ons ertoe verplicht om uw gegevens te verstrekken.

Waar AV School uw persoonsgegevens deelt met onderaannemers voor deze doeleinden is de onderaannemer in kwestie verplicht uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid. Voor opleidingen in samenwerking met Syntra Midden-Vlaanderen, meer bepaald de ondernemersopleidingen ‘Lichttechnicus’ en ‘Geluidstechnicus’, verstrekken wij de nodige administratieve informatie aan Syntra Midden-Vlaanderen.
Deze informatie is nodig in het kader van de administratie en voor het behalen van het officiële certificaat, erkend door de Vlaamse Overheid.
Door gebruik te maken van onze diensten voor de cursussen hierboven vermeld, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan Syntra Midden-Vlaanderen voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Syntra Midden-Vlaanderen.

Privacy van personen jonger dan 16 jaar

AV School heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van een ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 jaar is.

Geautomatiseerde besluitvorming

AV School gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen die besluiten nemen op basis van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

AV School neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Wij maken gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat voor het dataverkeer van en naar onze website
 • We evalueren onze handelswijzen op het gebied van verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, om ongeautoriseerde toegang tot systemen te voorkomen
 • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van AV School en onderaannemers die deze gegevens moeten kennen om ze te verwerken. Iedereen met deze toegang is onderworpen aan deze vertrouwelijkheidsverplichtingen en kan worden bestraft of ontslagen als hij of zij niet aan deze verplichtingen voldoet

Cookies

De website van AV School maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Algemene bewaartermijn

AV School bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn die aansluit bij deze wettelijke grondslag.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AV School.
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: hello@av-school.be.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AV School wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Aanpassingen van dit privacybeleid

AV School behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op onze website wordt altijd het meest recente privacystatement beschikbaar gesteld.

Andere websites

Deze website bevat links naar andere websites.